Witamy na naszej stronie

LogowanieGRY

Strona główna Informacje szkolne Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin pracowni komputerowej
Informacje szkolne
Spis treści
Regulamin pracowni komputerowej
Zasady w pracowni
Wszystkie strony

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

1. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę:
ˇ w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia;
ˇ po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).

2. Pracownią administruje opiekun pracowni, do którego obowiązków należy:
ˇ nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej;
ˇ instalacja i reinstalacja legalnego oprogramowania;
ˇ zapewnienie właściwej organizacji stanowisk w pracowni;
ˇ umożliwienie ochrony wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia (również nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka):
ˇ posiada podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi komputerów;
ˇ zna organizację pracy w pracowni;
ˇ w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć;
ˇ dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
ˇ zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
ˇ nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.

4. W pracowni komputerowej należy:
ˇ zachować spokój i rozwagę;
ˇ dbać o ład i porządek;
ˇ zaraz po wejściu sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
ˇ czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
ˇ wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
ˇ użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
ˇ po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.


5. Użytkownikowi nie wolno:

ˇ samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
ˇ bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
ˇ zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
ˇ używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych, (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia);
ˇ bez zgody prowadzącego zajęcia wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
ˇ zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek, Plików;
ˇ instalować nielegalne oprogramowanie;
ˇ samowolnie używać w pracowni własnych dyskietek; użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym;
ˇ nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
ˇ wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości oraz zdjęcia;
ˇ przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).

 

6. Użytkownik ma prawo:
ˇ korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
ˇ oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
ˇ chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.

7. Warunki BHP w pracowni:
ˇ odpowiednie biurko, pozwalające zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
ˇ prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
ˇ odpowiedni mikroklimat: temperatura 20-22 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza 50-60%, lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
ˇ odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nieprzekraczający wartości wg kryterium uciążliwości (ochrona podstawowa 60dB/A/, ochrona osiągalna 45dB/A/);
ˇ w wystr0ju pomieszczenia zapewnienie barw ochronnych dla wzroku (np. pastelowe kolory ścian, blatów, obić itp.);
ˇ uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (5 min. po 1 godz. lekcyjnej);

ˇ monitory niemigające o zmniejszonym promieniowaniu, skierowane tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób na szkodliwe promieniowanie;

ˇ podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

8. UWAGI:

a. Logowanie do systemu:
Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:
ˇ Nazwę użytkownika: **********************,
ˇ Hasło: *****************.
(dane te można uzyskać od opiekuna pracowni).
b. Bezpieczeństwo danych:
Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder "Moje dokumenty" umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach).

 

c. Zasoby sieciowe:
Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (modem, drukarki, skaner) tylko za zgodą dyrektora szkoły.

d. Na serwerze mogą pracować jedynie uprawnieni nauczyciele.

e. Po skończonych zajęciach należy poprawnie wyłączyć wszystkie zestawy komputerowe.

f. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości