Witamy na naszej stronie

LogowanieGRY

Strona główna Dokumenty szkolne WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
Dokumenty

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BOBACH

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. W przypadku oceniania osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej własności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy maja trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ocenianego ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1)       poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

2)       pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)       motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)       dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2)       ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)       ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali szkolnej

4)       przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

5)       ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 12 ust. 2 Rozporządzenia

6)       ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

 1. Nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o :

1)          wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)          sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)          warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

4)          informacja w formie pisemnej jest przekazywana za pośrednictwem wychowawcy na zebraniu klasowym rodziców

 1. Nauczyciel wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w inną dokumentację dotyczącą oceniania powstającą wewnątrz szkoły ( dziennik zajęć, arkusze ocen) w obecności osób upoważnionych do okazania tej dokumentacji.
 4. Na wniosek ucznia bądź jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

§ 5

 

 1. Na dwadzieścia jeden dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący określone zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla tego ucznia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Informacje o których mowa w ust. 1 podaje się za pośrednictwem ucznia bądź bezpośrednio przekazuje jego rodzicom do podpisu.
 3. Za przygotowanie i przekazanie zawiadomienia odpowiada wychowawca oddziału.
 4. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne podawane są według skali określonej w Wewnątrz Szkolnym Ocenianiu.
 5. Podpisane przez rodziców zawiadomienia wychowawca oddziału przechowuje do czasu następnej klasyfikacji.

§ 6

 

Terminy klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej określa na każdy rok szkolny Dyrektor Szkoły w harmonogramie przedstawianym Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania na początku nowego roku szkolnego.

 

Rozdział 2

Szczegółowe zasady ustalania oceny z zachowania

 

§ 7

 1. Śródrocznej końcowej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy, w klasach I-III w formie opisowej zaś w klasach IV-VI zgodnie z sześciostopniową skalą określoną w rozporządzeniu, w oparciu o :

1)       pisemną ocenę zachowań ucznia w zakresie spełniania przezeń ujętych w statucie szkoły rodzajów obowiązków wobec szkoły

2)       ustne i pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy

3)       opinie innych uczniów i pracowników szkoły zgłaszane wychowawcy klasy.

2.      Śródrocznej końcowej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy w oparciu o punktacje               cen zachowania dla klas IV-VI .

§ 8

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności :

1)       wywiązywania się z obowiązków ucznia

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3)       dbałość o honor i tradycję szkoły

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)       okazywanie szacunku innym osobom

 1. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być zmieniona w trybie § 4 ust. 2 i § 17 Rozporządzenia.
 3. Uczeń, który otrzymał naganną ocenę z zachowania za pierwszy okres nie może uzyskać rocznej oceny klasyfikacyjnej wzorowej i bardzo dobrej.
 4. Uczeń, który otrzymał nieodpowiednią ocenę zachowania za pierwszy okres nie może uzyskać rocznej oceny klasyfikacyjnej wzorowej.
 5. Jeżeli istnieją zalecenia Poradni Psychologicznej bądź lekarzy specjalistów każdy nauczyciel i wychowawca po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej może zastosować łagodniejsze kryteria przy ustalaniu oceny rocznej zachowania, poinformowawszy o tym indywidualnie rodziców ucznia.
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia  rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie- ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 8. Od zatwierdzonej na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej śródrocznej oceny zachowania nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

Rozdział 3

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§9

1)       Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń bądź jego rodzice składają w sekretariacie szkoły najpóźniej na 21 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej. We wniosku należy określić brzmienie oceny zachowania, o jaką uczeń się ubiega, z zastrzeżeniem, że ocena może być wyższa tylko o jeden stopień niż przewidywana.

2)       Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala po analizie dokumentacji zespół, złożony z wychowawcy i nauczyciela uczącego w tym oddziale.

3)       Jeżeli w danym roku szkolnym uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dopuścił się czynów nagannych o skutkach nieodwracalnych, warunki, o których mowa w ust. 2 uwzględniają adekwatną do rozmiarów czynów nagannych pracę na rzecz społeczności szkolnej, możliwą do wykonania przez danego ucznia.

4)       Warunki, o których mowa w ust.2, wychowawca przedstawia zainteresowanemu uczniowi – na żądanie także jego rodzicom – w terminie nie dłuższym niż trzy dni, począwszy od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust.1.

5)       Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala uczniowi wychowawca oddziału po wypełnieniu warunków, o których mowa w ust.3-4, z zastrzeżeniem ust.7.

6)       Przez czas pozostały do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych uczeń nie może dopuścić się rażących uchybień z katalogu określonego w § 13 ust.1 Rozporządzenia, pod rygorem utraty możliwości ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

7)       Jeden raz w etapie edukacyjnym, wobec ucznia ubiegającego się o wyższą niż przewidywana roczną klasyfikacją ocenę zachowania, można zastosować instytucję wybaczenia.

 

 

Rozdział 4

Szczegółowe zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 1. I. Klasyfikowanie śródroczne

§ 10

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych zajęć z wyjątkiem religii (etyki) gdzie zasady oceniania regulują odrębne przepisy.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w harmonogramie posiedzeń Rady Pedagogicznej – do 31 stycznia.
 3. Ocena wyników w nauce uczniów klas I-III jest oceną tradycyjną z komentarzem słownym. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Nauczyciel dokonuje oceny opisowej każdego ucznia biorąc pod uwagę wpisy w dzienniku lekcyjnym oraz własne spostrzeżenia. Arkusz zawierający ocenę opisową jest dołączony do arkusza ocen. Kopia tego arkusza jest przekazywana rodzicom ucznia.
 4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.3 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV-VI ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na podstawie ocen bieżących.
 6. Nie można ustalić oceny klasyfikacyjnej z mniej niż trzech ocen bieżących.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie sklasyfikowany” albo „nie sklasyfikowana”.

 

§ 11

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach szkolnych według następującej skali : celujący(6), bardzo dobry(5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).
 2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych :

1)       stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wkraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,

2)       stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,

3)       stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,

4)       stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji),

5)       stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji), a na II etapie kształcenia utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych,

6)       stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) , a na II etapie kształcenia zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

 1. Ustalona przez nauczyciela śródroczna ocena klasyfikacyjna jest wpisywana do dziennika lekcyjnego w postaci skrótu literowego.
 2. Ustalona przez nauczyciela śródroczna ocena klasyfikacyjna może być poprawiona na warunkach określonych przez tego nauczyciela w terminie 30 dni od rozpoczęcia drugiego okresu nauki.
 3. Informacje o trudnościach i postępach ucznia przekazywane są rodzicom na zebraniach klasowych (co najmniej 3 w ciągu roku).

 

 1. II. Klasyfikowanie roczne

 

 1. Oceny bieżące z poszczególnych zajęć edukacyjnych w trakcie drugiego okresu nauki nauczyciele tych zajęć ustalają w skali określonej § 10 ust.1 zgodnie z kryteriami zawartymi w § 10 ust. 2.
 2. Roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie nie mniej niż 3 ocen bieżących z uwzględnieniem śródrocznych klasyfikacyjnych w skali szkolnej ustalonej w § 10 ust.1.
 3. Sposób powiadomienia ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla tego ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych określa § 5 niniejszego dokumentu.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna wpisywana jest do dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym brzmieniu.
 5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem … (ocena naganna z zachowania i warunkowa promocja).
 7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.
 9. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.
 11. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie w/ w, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć
 13. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
 15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej ( w semestrze programowo wyższym).
 16. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład komisji wchodzą dyrektor szkoły , nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1)       skład komisji

2)       termin egzaminu poprawkowego

3)       pytania egzaminacyjne

4)       wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

Rozdział 5

Egzaminy klasyfikacyjne

§ 12

 1. Uczeń  może nie być klasyfikowany z jednego kilku bądź wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodów określonych w § 15 ust. 1 Rozporządzenia.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne może składać uczeń, którego nieobecność na zajęciach edukacyjnych przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania została uznana przez dyrektora szkoły za usprawiedliwioną.
 3. Jeżeli nieobecność na zajęciach edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, została uznana, za nieusprawiedliwioną, Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne po wpłynięciu pisemnego wniosku ucznia bądź jego i rodziców. Wniosek o egzaminy klasyfikacyjne składa się w takim przypadku na ręce Dyrektora Szkoły na 10 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Uchwałę o dopuszczeniu do egzaminów klasyfikacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna w zwykłym trybie na specjalnie zwołanym posiedzeniu, uwzględniając trudną sytuację domową ucznia.

 

§ 13

 1. Egzaminy klasyfikacyjne o których mowa w § 17 ust. 7-14a przeprowadzają nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych, zwani dalej egzaminatorami, w obecności innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć.
 2. Tryb i terminy składania egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem egzaminator, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie sklasyfikowany” albo „nie sklasyfikowana”.
 6. Jeżeli uczeń składa egzaminy klasyfikacyjne z trzech i więcej zajęć edukacyjnych, tryb składania tych egzaminów ustalają z uczniem egzaminatorzy, natomiast terminy  ich składania ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§14

 1. Komisyjne egzaminy klasyfikacyjne składa uczeń, który na mocy odrębnych przepisów realizuje indywidualny program lub tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 2. Do przeprowadzenia komisyjnych egzaminów klasyfikacyjnych Dyrektor Szkoły powołuje komisję w następującym składzie :

1)       dyrektor szkoły – jako przewodniczący

2)       nauczyciel określonych zajęć edukacyjnych – jako egzaminator

3)       nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek komisji.

 1. Komisyjne egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których egzamin klasyfikacyjny powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
 2. Terminy składania komisyjnych egzaminów klasyfikacyjnych, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może być egzaminowany jednego dnia, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 3. Pytania (zadania, ćwiczenia praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza, przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem ust.6.
 4. Pytania egzaminacyjne powinny być tak sformułowane i występować w takiej liczbie, by możliwe było ustalenie uczniowi oceny klasyfikacyjnej w pełnej skali szkolnej za pierwszy okres nauki i pełnej skali określonej w §12 ust.2 Rozporządzenia na koniec roku szkolnego.
 5. W komisyjnych egzaminach klasyfikacyjnych mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 6. Na podstawie przeprowadzonych Komisyjnych egzaminów w porozumieniu z przewodniczącym i członkami komisji ustalają ocenę klasyfikacyjną według skali szkolnej za pierwszy okres (semestr) nauki według skali określonej w §12 ust. 2 Rozporządzenia na koniec roku szkolnego ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem nauczania z zastrzeżeniem ust. 9.
 7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.
 8. Z egzaminów klasyfikacyjnych sporządza się jeden protokół zbiorczy dla każdego ucznia zawierający skład komisji, terminy egzaminów, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 9. Protokół przechowuje się w dokumentacji szkolnej przez jeden rok, począwszy od daty wydania świadectwa ukończenia Szkoły.

 

§15

 1. Ocena niedostateczna ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Brzmienie oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być podważone w trybie §17 Rozporządzenia.

§16

Niedopuszczalne jest składanie egzaminów klasyfikacyjnych obejmujących cały rok szkolny.

Rozdział 6

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

§17

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej z zajęć edukacyjnych nastąpiło naruszenie przepisów Wewnątrzszkolnego Oceniania lub innych przepisów prawa, a w szczególności, jeżeli nie przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły w terminie czternastu dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego powinna być wystawiona.

 

 1. W przypadku wpłynięcia pisemnego odwołania dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego, stwierdzone zostaną istotne uchybienia w procesie wystawiania oceny, dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. W wypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.

 

 1. Egzamin sprawdzający :

1)       przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami( prawnymi opiekunami).

2)       nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych opracowuje pytania (zadania, ćwiczenia praktyczne), które powinny być tak formułowane i występować w takiej liczbie, by możliwe było ustalenie uczniowi oceny wyższej niż przewidywana – o jaką się ubiega, z wyjątkiem informatyki, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego, z których sprawdzian, umożliwiający uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana, powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. Pytania zatwierdza dyrektor.

3)       zakres materiału, który powinien opanować uczeń starający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, powinien obejmować ostatni dzień nauki.

4)       rodzice i uczeń poinformowani są o terminie pisemnie przez sekretariat szkoły, za zgodą nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych w przeprowadzaniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

5)       czas trwania sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia nie powinien przekraczać 90 minut oraz nie powinien kolidować z planem nauczania realizowanym przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

6)       egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :  - dyrektor szkoły jako przewodniczący

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

- nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako     członek komisji

7)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8)       do osiągnięcia pozytywnego wyniku trzeba wypełnić 85% wskazanych zadań. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego egzaminu dyrektor szkoły zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia zgodnego z wynikiem egzaminu

9)       ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 sporządza się protokół zawierający nazwiska nauczycieli, termin sprawdzianu, pytania oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która :

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin  sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:

1)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-          dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

-          nauczyciel – prowadzący dane zajęcia edukacyjne

-          dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

-          dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji

-          wychowawca klasy

-          wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

-          przedstawiciel samorządu uczniowskiego

-          przedstawiciel rady rodziców

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust.1 Rozporządzenia.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-          skład komisji

-          termin sprawdzianu

-          pytania sprawdzające

-          wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2)       w przypadku oceny rocznej zachowania :

-          skład komisji

-          termin posiedzenia komisji

-          wynik głosowania

-          ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§18

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej w formie aneksów bądź jednolitego znowelizowanego tekstu po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

 

§19

Wewnątrzszkolne Ocenianie wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

 

§20

Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 20 października 1999 roku.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 15 grudnia 2004 r.

  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości