Witamy na naszej stronie

LogowanieSTATUT SZKOŁY
Dokumenty

S T A T U T

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BOBACH

Wersja zmieniona i ujednolicona

Podstawa prawna:

-          Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.60 ust.2 (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

-          Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. nr 35 poz. 222).

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę : Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach.
 2. Siedziba Szkoły mieści się w budynku : Boby 15 a.
 3. Ilekroć w Statucie używa się bez bliższego określenia nazwy „Szkoła” należy przez to rozumieć – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach.

 

§ 2

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach, zwana dalej szkołą jest prowadzona przez Radę Miasta i Gminy Pułtusk .
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 3. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne, a także powtarzać kwestii rozstrzygniętych w statucie.

 

§ 3

 1. Szkoła Podstawowa w Bobach jest publiczną szkołą podstawową kształcącą w cyklu sześcioletnim.
 2. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej oddział przedszkolny i klasy I-VI.
 3. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, odpisy i duplikaty oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Kształcenie w Szkole odbywa się zgodnie z przepisami określającymi ramowe plany nauczania oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 5. Nauka w Szkole jest bezpłatna.

 

§ 4

 1. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Szkoły

§ 5

 1. Celem działania Szkoły jest :

1)    kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych, a także we współczesnym świecie,

2)    przekazywanie wiedzy o problemach społecznych, ekonomicznych, politycznych kraju i świata, kulturze i środowisku naturalnym,

3)    zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego w przyjaznym, bezpiecznym oraz zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zapewnieniem wszystkim uczniom równych szans,

4)    rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego,

5)    kształcenie i wychowanie w duchu samodzielności, obowiązkowości, altruizmu, tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, działania samodzielnego i zespołowego.

6)    przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,

7)    zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

8)    posługiwania się językiem polskim,

9)    życia w społeczeństwie informacyjnym : wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki,

10)  właściwego odbioru i wykorzystania mediów (edukacja medialna),

11)  dbałość o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu (edukacja zdrowotna),

12)  wyrabianie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 1. Cele i zadania szkoły wynikają z regulacji prawnych określonych w :

1)     Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2)     Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,

3)     Programie Wychowawczym Szkoły,

4)     Szkolnym Programie Profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają :

1)    zasady nauk pedagogicznych,

2)    regulacje wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

3)    regulacje wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

Sposób wykonywania zadań Szkoły

§ 6

 1. Realizacji celów i zadań Szkoły służą działania Szkoły Podejmowane :

1)    w zakresie edukacji poprzez :

a)    realizację Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

b)    przestrzeganie norm Wewnętrznego Systemu Oceniania,

c)     prowadzenie zajęć religii realizowanych na zasadach zawartych w odrębnych przepisach,

d)    organizację nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły realizowanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)     korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów, wystaw itp.,

f)      organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

g)     organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów, przeglądów, wystaw itp.

2)    w zakresie działań wychowawczych poprzez :

a)    realizację Szkolnego Programu Wychowawczego,

b)    realizację Szkolnego Programu Profilaktyki,

c)     opracowanie i realizację Klasowych Programów Wychowawczych,

d)    prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie, realizowanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)     tworzenie warunków do rozwijania samorządowych form życia.

3)    w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez :

a)      organizowanie, w miarę możliwości finansowych szkoły, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,

b)      organizowanie, w miarę możliwości, badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w celu zdiagnozowania sfery intelektualno -psychicznej uczniów.

4)    w zakresie opieki nad dziećmi poprzez :

a)    przestrzeganie przepisów bhp podczas realizacji wszystkich zadań szkoły,

b)    organizację i realizację dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,

c)     organizowanie opieki nad uczniami w trakcie szkolnych zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, podczas których nauczyciel prowadzący je odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,

d)    organizowanie opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia edukacyjne i oczekującymi na środek lokomocji po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

e)     Organizowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły.

 

 1. Cele i zadania statutowe Szkoły realizowane są przez :

1)    uczniów,

2)    nauczycieli,

3)    pedagogów,

4)    pracowników niepedagogicznych szkoły,

5)    rodziców.

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych Szkoły służą :

1)     sale lekcyjne znajdujące się w budynku szkolnym, spełniające wymogi bhp i p. poż.,

2)     biblioteka szkolna,

3)     pracownia komputerowa,

4)     boisko szkolne,

5)     gabinet profilaktyczny,

6)     świetlica szkolna,

7)     pomieszczenia administracyjno- gospodarcze.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy Szkoły

§ 7

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji Pracy Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.
 2. Dyrektor Szkoły przedstawia Arkusz Organizacji Pracy Szkoły do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Szkołę.

 

§ 8

 1. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacji Pracy Szkoły Dyrektor Szkoły ustala Tygodniowy Rozkład Zajęć Edukacyjnych – obowiązkowych i pozalekcyjnych.

 

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Termin rozpoczynania i kończenia ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 1 oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
 4. W szkole jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego

§ 10

 1. W szkole jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
 4. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.
 5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i   możliwości psychofizycznych dzieci.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez       wychowawcę.
 8. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
 9. Na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe.
 10. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
 11. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z        podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 13. Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby, zapewniające bezpieczeństwo         dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 14. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu.

 

§ 11

Rekrutacja

 1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.

 

§ 12

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad dziećmi, w szczególności :

ñ  zapewnienie bezpośredniej opieki i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,

ñ  stymulowanie rozwoju wychowanków

ñ  kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

ñ  przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppż,

ñ  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnianie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej,

ñ  współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

ñ  przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

 

§ 13

Prawa i obowiązki wychowanka

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,       przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:

ñ  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,

ñ  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

ñ  poszanowania jego godności osobistej,

ñ  poszanowania jego własności.

2. Wychowanek ma obowiązek:

ñ   szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

ñ  po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

ñ  zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

ñ  nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

ñ  być posłusznym poleceniom wychowawcy,

ñ  nie oddalać się od grupy.

§ 14

 1. Podstawową formą pracy Szkoły jest system klasowo-lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego, tygodniowego czasu zajęć przewidzianego ramowym planem nauczania.
 4. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 10 i 20 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły ustala inny czas trwania lekcji i przerw.

 

§ 15

 1. Szkoła w miarę możliwości finansowo- kadrowych, organizuje zajęcia pozalekcyjne typu koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne, z uwzględnieniem, w szczególności, potrzeb i możliwości uczniów.
 2. Zasady rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne określają odrębne przepisy.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 uczniów.
 4. Liczbę uczestników zajęć wyrównawczych określają odrębne przepisy.
 5. Tryb składania odwołań w przypadku naruszenia praw dziecka: „uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i dziecka :

a)    uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw dziecka i ucznia,

b)    złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia i dziecka.

c)     dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 30 dni roboczych. Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

d)    w przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwoływać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty lub do kuratora oświaty za powiadomieniem dyrektora szkoły”.

 

§ 16

 1. W szkole działa biblioteka szkolna.
 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowany do Tygodniowego Planu Zajęć Edukacyjnych tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do zbiorów przed zajęciami, podczas ich trwania i po ich zakończeniu.
 3. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez :

1)    gromadzenie zbiorów,

2)    opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)    udostępnianie zbiorów czytelnikom,

4)    prowadzenie lekcji bibliotecznych.

 1. Zbiory biblioteki stanowią :

1)    wydawnictwa informacyjne,

2)    programy szkolne,

3)    podręczniki,

4)    lektury obowiązkowe i uzupełniające,

5)    lektury popularnonaukowe,

6)    wybrane pozycje z literatury pięknej,

7)    wydawnictwa albumowe,

8)    prasa,

9)    literatura przedmiotowo-metodyczna oraz z zakresu pedagogiki i psychologii,

 1. Systematycznie dokonuje się przeglądu księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Szkoły,
 2. Inwentaryzacji zbiorów biblioteki dokonuje się na wniosek Dyrektora co najmniej raz na 5 lat na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 17

 1. W szkole wydawane są posiłki składające się z jednego dania.

 

ROZDZIAŁ V

Organy Szkoły i ich kompetencje

 

§ 18

1. Organami Szkoły współdziałającymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych są:

Organy zarządzające Szkołą :

1)Dyrektor Szkoły

2)Rada Pedagogiczna

Organy społeczne Szkoły :

1)Rada Rodziców

2)Samorząd Uczniowski .

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mają być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym  Statutem.

 

 

D Y R E K T O R

 

§ 19

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności :

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 2. Opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia arkusz organizacyjny szkoły.
 3. Niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia wydane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Dysponuje środkami finansowymi szkoły – wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczony uchwałą organu prowadzącego.
 5. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu   przeprowadzanych w Szkole.
 6. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły oraz sprawowanie kontroli jego realizacji.
 7. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej i za ich zgodą znosi do odwołania obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego ubioru szkolnego.
 8. Realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 9. Organizuje przyjmowanie uczniów.
 10. Odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia szkoły.
 11. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 12. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 13. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 14. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 15. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 16. Przestrzega zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutem Szkoły.
 17. Dba bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku Szkoły oraz stan sanitarny, techniczny i ochrony p. poż. Budynku.
 18. Prowadzi dokumentację pracowniczą i uczniowską zgodnie z odrębnymi przepisami.
 19. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów :

a)    zajęcia sportowe,

b)    zajęcia rekreacyjno-zdrowotne

c)     zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

 1. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w oddziale przedszkolnym oraz w szkole podstawowej na wniosek nauczyciela następujące programy: Program wychowania przedszkolnego, oraz program nauczania ogólnego do dnia 15 czerwca.

 

 

§ 20

 

 1. Dyrektor bierze udział w posiedzeniu organu prowadzącego i organu szkoły zwołanych na jego wniosek. W innych posiedzeniach tych organów bierze udział na ich zaproszenie.
 2. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organ szkoły lub organ prowadzący.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 21

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor i biorą udział w posiedzeniach  bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

§ 22

 

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele Szkoły bez względu na wymiar czasu pracy.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

§ 23

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)    Przygotowanie projektu Statutu Szkoły lub jego zmian oraz zatwierdzenie go po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

2)    Zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

3)    Zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym,

4)    Uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,

5)    Opiniowanie programu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole

6)    Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

7)    Wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne,

8)    Ustalenie zestawu programów: wychowania przedszkolnego, nauczania i szkolnego zestawu podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,

9)    Ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień dla nauczycieli,

10)  Podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

11)  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)    Organizację pracy Szkoły, Tygodniowy Rozkład Zajęć Edukacyjnych lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)    Projekt Planu Budżetu Szkoły

3)    Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)    Kandydata do powierzenia stanowiska Dyrektora, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo nie zostanie wyłoniony w wyniku konkursu, oraz Dyrektora Szkoły w przypadku powierzenia mu stanowiska na kolejny okres.

§ 24

 1. Do zadań nauczyciela należy:

a)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzebę i zainteresowania uczniów,

b)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

§ 25

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły.
 5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 26

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa, uchwalony przez ogół uczniów, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Władzą Samorządu jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybrany spośród Przewodniczących Samorządów Klasowych.
 5. Szkołę, w kontaktach z Zarządem Samorządu Uczniowskiego, reprezentuje Dyrektor Szkoły.
 6. Samorząd Uczniowski ma prawo w szczególności do :

1)     Przedstawiania propozycji do corocznie opracowywanych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły wynikających z zainteresowań uczniów,

2)     Występowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich form pracy statutowej Szkoły,

3)     Udział zaproszonych przedstawicieli, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w czasie których rozpatrywane są sprawy uczniów, z wyjątkiem rad klasyfikacyjnych,

4)     Udział w formułowaniu i opiniowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych,

5)     Organizowania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

6)     Redagowania i wydawania materiałów informacyjnych,

7)     Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dyrektor Szkoły w miarę możliwości finansowych zapewnia niezbędne środki materialne dla funkcjonowania organów Samorządu Uczniowskiego.

 

RADA RODZICÓW

§ 27

 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców może być powołana tylko przez ogólne zebranie rodziców przy obecności co najmniej połowy rodziców.
 3. Zasady wyboru przedstawicieli Rady Rodziców i tryb pracy Rady Rodziców określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 6. Uzyskania informacji o zadaniach Szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych,
 7. Udział w formułowaniu i opiniowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Pracownicy Pedagogiczni Szkoły

§ 28

1. Pracownikami pedagogicznymi Szkoły są:

1)    Dyrektor

2)    Nauczyciele

 

§ 29

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
 2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela Dyrektor Szkoły.
 3. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. W szczególności do obowiązków nauczycieli należy :

1)    dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

2)    realizowanie podstawy programowej określonej przez MEN

3)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

4)    systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

5)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,

6)    uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,

7)    przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej,

8)    na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustne poinformowanie ucznia o przewidywanym dla niego stopniu okresowym lub rocznym z prowadzonego przedmiotu,

9)    na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku) ustne lub pisemne poinformowanie ucznia i rodziców ucznia na piśmie z poświadczeniem odbioru o przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym.

10)  nauczyciele realizują zajęcia opiekuńczo wychowawcze uwzględniając potrzeby i  zainteresowania uczniów, wynikające z art.42 ust.2 KN

11)  nauczyciele oddziału przedszkolnego mają obowiązek przeprowadzania diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej.

12)  Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora i przedstawia go na radzie pedagogicznej.

13)  W oddziale przedszkolnym powołuje się zespól ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania członków Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwanej dalej „Zespołem”

14)  a. Powołuje zespół do spraw pomocy w klasach I-VI, wyznacza jego koordynatora, powiadamia rodziców o terminie spotkań zespołu oraz ustalonych form pomocy.

14] b. zespół opracowuje dla każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, kartę indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz plan działań wspierających (PDW). PDW może zostać opracowany dla jednego ucznia (plan indywidualny) lub dla grupy uczniów o jednorodnym lub zbliżonym rozpoznaniu, a jego założenia obowiązują na wszystkich zajęciach prowadzonych w szkole.

14] c. zespół opracowuje dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia oraz opracowuje program zindywidualizowanych form i metod pracy z uczniem.

15)  Udzielając pomocy uczniom posiadającym deficyty rozwojowe dostosowując tok nauczania do indywidualnych możliwości tych uczniów, zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

16)  Zapewniając uczniom szczególnie uzdolnionym możliwość realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie ( na wniosek rodziców, wychowawcy klas, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej po uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem).

 

5. Nauczyciele w szczególności mają prawo do :

1)    współudziału w formułowaniu programów nauczania i wychowania szkoły,

2)    kreowaniu własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach określonych,

3)    egzekwowaniu od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, aktywnego współtworzenia oblicza szkoły.

4)    Zachowaniu tajemnicy informacji dotyczących spraw osobistych i rodzinnych uczniów,

5)    ocenianiu ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania,

6)    sumiennym  pełnieniu dyżurów w czasie przerw,

7)    dbałości o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkolne.

 1. W miarę potrzeb nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe

1)      wychowawstwo

2)      opiekę nad pracownią lekcyjną

3)      protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej

4)      opiekę nad młodzieżą podczas wycieczek klasowych i imprez szkolnych,

5)      prowadzenie kół zainteresowań,

6)      zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

7)      wykonanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a wynikających z organizacji pracy Szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest dbać o równomierne obciążenie nauczycieli powyższymi czynnościami..
 2. Nauczyciel ma prawo w szczególności do :

1)            poszanowaniu godności osobistej oraz zawodowej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników Szkoły,

2)            wyboru programów, podręczników, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu swego przedmiotu,

3)            decydowaniu o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów oraz zachowania, zgodnie z kryteriami zawartymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania,

4)            opiniowaniu spraw istotnych dla funkcjonowania Szkoły.

 1. Nauczyciel może być wyróżniony lub nagrodzony za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatyw w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz podejmowanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
 2. Nagroda może być przyznana w formie :

1)            ustnego podziękowania Dyrektora Szkoły na forum Rady Pedagogicznej,

2)            dodatku motywacyjnego,

3)            nagrody Dyrektora Szkoły,

4)            wystąpienia z wnioskiem o nagrodę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego,

 

§ 30

 1. Dyrektor Szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale
 2. Wychowawca prowadzi oddział przez cały cykl kształcenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy.
 4. Wychowawca w swojej pracy realizuje zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki i Planie Pracy Wychowawczej.
 5. Do obowiązków wychowawcy klasy należy :

1)    poznanie osobowości ucznia, jego zdolności i zainteresowań,

2)    poznanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowotnego

3)    tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

4)    informowanie ucznia o planach i programach pracy Szkoły,

5)    planowanie i organizowanie uroczystości klasowych, wycieczek i innych imprez pozaszkolnych,

6)    nadzorowanie frekwencji ucznia,

7)    powiadamianie rodziców o nieobecności ucznia w szkole,

8)    ustalenie oceny zachowania ucznia,

9)    prowadzenie dokumentacji pracy klasy,

10)  utrzymywanie stałego kontaktu współpraca z rodzicami ucznia,

11)  współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych wobec ucznia, w szczególności tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

12)  Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz pomiędzy innymi uczniami w szkole

6. Wychowawca ma prawo do :

1)    korzystania w swojej pracy z porady merytoryczno-metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, poszczególnych nauczycieli, doradców metodycznych,

2)    wnioskowania o udzielenie kar i nagród dla swoich wychowanków,

3)    opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

 

§ 31

 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do :

1)    udostępnienia zbiorów,

2)    udzielenia informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

3)    informowania czytelników o nowych nabytkach i nowościach wydawniczych,

4)    prowadzenie lekcji bibliotecznych,

5)    upowszechniania literatury i czytelnictwa,

6)    kształtowania kultury czytelniczej

7)    wdrażania do poszanowania książek i czasopism,

8)    dbałość o powierzony warsztat pracy i mienie szkolne.

 1. W ramach pracy organizacyjno-technicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do :

1)       gromadzenia ewidencji i opracowywania zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)       przeglądów i konserwacji zbiorów,

3)       analizy czytelnictwa

4)       przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów.
 2. Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w organizacji imprez szkolnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 3. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
 4. Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa, którego zadaniem jest integracja działań wszystkich podmiotów Szkoły oraz współdziałanie ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ VII

Pracownicy Niepedagogiczni Szkoły

§ 32

 1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
 2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Zasady zatrudnienia pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 4. Pracownikami administracji i obsługi są :

1)    referent,

2)    główna księgowa

3)    samodzielny referent

4)    sprzątaczka,

5)    pracownik do prac ciężkich

 

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział VIII

Rodzice

§ 33

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) współpracują ze Szkołą w oparciu o zasady:

1)    wzajemnej wymiany formacji o uczniu,

2)    uzgadniania podstawowych kryteriów postępowania z uczniem,

3)    wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadań dydaktycznych.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) reprezentowani są w Szkole przez Radę Rodziców.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do :

1)    uzyskiwania informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i danym oddziale,

2)    występowania do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich form pracy szkoły,

3)    zapoznania się z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki, przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

4)    rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym, o postępach w nauce, przyczynach niepowodzeń i trudności szkolnych, nieobecnościach,

5)    informacji o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze,

6)    uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji swojego dziecka,

7)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły

8)    udziału w życiu Szkoły poprzez w organizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez szkolnych, a także poprzez pracę w ramach Rady Rodziców.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek :

1)    współdziałania z nauczycielami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

2)    udzielania wychowawcom klas pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka,

3)    interesowania się postępami w nauce i zachowaniem swojego dziecka,

4)    dba i higienę osobistą dziecka,

5)    zapewnienia podręczników i zeszytów oraz przyborów szkolnych,

6)    systematycznego spotkania z rodzicami,

7)    kontaktu ze Szkołą na wezwanie nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,

8)    powiadamiania wychowawcy i usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole.

9)    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :

a)    do pełnienia czynności związanych do zgłoszenia dziecka do szkoły,

b)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

10)  Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

11)  Niespełnienie przez dziecko sześcioletnie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12)  Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa wyżej, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Uczniowie

§ 34

 1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
 2. W szczególności uczeń ma prawo :

1)    oddziaływanie na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim

2)    zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

3)    jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz postępów w nauce,

4)    korzystanie z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę i szkołę,

5)    zgłaszanie nauczycielom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich.

 1. Do obowiązków ucznia w szczególności należy :

1)    przestrzeganie postanowień zawartych w Statusie Szkoły oraz zarządzeniach Dyrektora i regulaminach szkolnych,

2)    postępowanie w sposób godny odpowiedzialny w szkole i poza nią,

3)    dbanie o dobre imię i poszanowanie tradycji Szkoły,

4)    punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia zgodnie z obowiązującym planem,

5)    systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,

6)    właściwe zachowanie się w trakcie zajęć edukacyjnych,

7)    usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie 7 dni od jej zakończenia w formie pisemnej lub telefonicznej od rodziców ; nieobecność powyżej 14 dni powinna być usprawiedliwiana na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

8)    wykonywanie poleceń wydawanych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,

9)    bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków oraz innych środków odurzających,

10)  przebywanie podczas lekcji i przerw wyłącznie na terenie Szkoły,

11)  pozostawianie wierzchniego okrycia w szatni szkolnej,

12)  troszczenie się o mienie Szkoły, estetyczny wygląd, czystość i porządek na jej terenie,

13)  naprawianie świadomie wyrządzonej przez siebie szkody – sposób naprawiania szkody określa każdorazowo Dyrektor Szkoły lub nauczyciel odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt,

14)  aktywny udział w życiu szkolnym,

15)  godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,

16)  przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,

17)  szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

18)  szanowanie nietykalności i godności własnej, nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz godności szkoły,

19)  ubieranie się schludnie i estetycznie, z zachowaniem następujących ustaleń:

-          na co dzień w doborze ubioru rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,

-          codziennego noszenia ustalonego jednolitego stroju – granatowej kamizelki, strój ten nie obowiązuje w ustalone dni : Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny, Rekolekcje Wielkopostne,

-          na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia ,

-          na zajęciach wychowania fizycznego należy nosić strój sportowy ustalony przez nauczyciela,

-          podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianu lub w czasie reprezentowania Szkoły na zewnątrz należy występować w stroju galowym, na który składa się : ciemna spódnica lub spodnie oraz biała bluzka lub koszula i mundurek,.

20)  kategoryczne wyłączanie i nie korzystania na terenie Szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,

21)  posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 1. W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 2. W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat.
 3. Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
 4. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin szkoły.
 5. W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

ROZDZIAŁ X

Tradycje i ceremoniał szkolny

§ 35

 1. Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie :

1)    uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

2)    uroczystości pożegnania absolwentów,

3)    uroczystości ślubowania klas pierwszych

4)    uroczystości z okazji świąt państwowych

5)    innych cyklicznych uroczystości zgodnych z kalendarium szkolnym.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Gospodarowanie finansami, prowadzenie dokumentacji, pieczęcie

 

§ 36

 1. Gospodarka finansowa i materiałowa Szkoły prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła jest jednostką budżetową.
 3. Szkoła może gromadzić dochody własne, pochodzące z :

1)    dobrowolnych wpłat rodziców,

2)    wpłat z innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37

1. Szkoła prowadzi dokumentację szkolną, którą przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Podstawowymi dokumentami Szkoły są :

1)    arkusze ocen uczniów,

2)    dzienniki lekcyjne,

3)    dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

4)    księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

5)    akta osobowe pracowników

6)    dokumenty finansowe.

 

§ 38

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej), zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła używa pieczęci prostokątnej :

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Bobach

06-100 Pułtusk

 1. W Szkole stosowane są pieczęci imienne z nazwą pełnionej funkcji :

1)    Dyrektor Szkoły

2)    Główny księgowy.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Integralną część Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach stanowi Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.

 

§ 40

 

 1. Na wniosek organów Szkoły można dokonać zmian w Statucie, które uchwala Rada Pedagogiczna.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian sporządza się tekst jednolity Statutu.

 

 

 

 

 

 

  Joomla themes created by Lonex.

Kalendarz

Pogoda

Polecane strony:

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości